Afasi

Afasi betegner språkvansker etter en hjerneskade, som etter f.eks. blødning, blodpropp, betennelse eller svulst. Det kan også komme ved ytre skader som for eksempel ved ulykke e.l.. Det forutsettes at personen hadde normal språklig utvikling inntil tidspunktet for hjerneskaden.

 En person som har afasi har nedsatt evne til å uttrykke seg i tale og skrift, og kan ha problemer med å forstå hva andre sier. Leseferdigheten kan også være rammet.

En afasirammet person har rett til behandling i følge opplæringsloven, og dette er kommunens ansvar. Dersom kommunen ikke har tilbud om opplæring, kan man søke hjelp hos en privatpraktiserende logoped. Behandlingen dekkes da av rikstrygdeverket, HELFO.

Det er viktig å komme i gang med språktrening så rakst som mulig, for å dra nytte av spontanbedringen som gjerne skjer de første ukene.

Hvert år får ca. 16 000 nordmenn hjerneslag, og 25-30% av disse får afasi.

Det er stengt for kommentarer.