Språkvansker

Jeg legger vekt på å jobbe med barn i deres eget tempo. Noen ganger må vi ha pause med lek på gulvet, eller rett og slett ta timen på gulvet. Behandlingen er lekpreget og belønningspreget og tilpasses dagen. Vi jobber med både lydtrening, begrepstrening og grammatikk.

 

 

 

 

 

 

Når den språklige utviklingen hos barn er i utakt med barnets utvikling forøvrig, kan det dreie seg om en utviklingsmessig språkvanske. Språkvansker opptrer som vansker med språkforståelse og talespråk. Vansken kan berøre ulike sider av språket, lyder, setningsstruktur, grammatikk eller hvordan språket brukes.

Barn med språkvansker er en risikogruppe i forhold til å utvikle lese- og skrivevansker. Det er derfor viktig at barnet blir undersøkt av logoped dersom språk og språklyder på en eller annen måte ikke har utviklet seg normalt ved 2-3 årsalder. Logopeden kan undersøke om det dreier seg om språkvansker eller en ren artikulasjonsvanske.

Det er stengt for kommentarer.